Każdego dnia tysiące osób w Polsce popełnia przestępstwa. Wszystkie czyny, które w świetle prawa są wykroczeniem, spotykają się z adekwatnymi do nich karami. Za co najczęściej wymiar sprawiedliwości karze w naszym kraju? Oto zestawienie najczęściej popełnianych w Polsce przestępstw.

Ogólny podział przestępstw

Sprawy karne, jakimi na co dzień zajmują się adwokaci, można podzielić na kilka kategorii. Wyróżnia się przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko mieniu oraz inne przestępstwa i wykroczenia. O ile nazwy dwóch pierwszych kategorii jasno dają do zrozumienia, jakie wykroczenia zostały do nich przypisane, tak ostatnia kategoria wymaga wyjaśnienia. Należą do niej m. in. – ogólnie rzecz ujmując – wykroczenia związane z posiadaniem i handlem narkotykami oraz te związane z prowadzeniem pojazdu i poruszaniem się w ruchu drogowym.

Powyższy podział dotyczy czynu samego w sobie, ale w drodze sądowej rozważa się również inne aspekty jego popełnienia. Jednym z nich jest sposób działania – wyróżnia się przestępstwa z działania, z zaniechania oraz z działania i zaniechania. Kolejną kwestią, którą sędzia bierze pod uwagę przed wymierzeniem kary, jest skutek popełnionego przestępstwa. W świetle prawa istnieją przestępstwa skutkowe, czyli materialne, a także bezskutkowe – formalne. Dla sądu niezwykle istotny jest też zamiar popełnienia przestępstwa: dzieli się je na umyślne i nieumyślne.

Najczęściej popełniane przestępstwa

Wśród przestępstw, które godzą w życie i zdrowie, w Polsce najczęściej zdarzają się bójki i pobicia, powodowanie rozstroju zdrowia, powodowanie wypadków oraz stwarzanie sytuacji, w których może do nich dojść – tj. prowadzenie wszelkiego rodzaju pojazdów pod wpływem nietrzeźwości bądź odurzenia, a także świadczenie nieprawdy i fałszerstwo dokumentów.

Co zaś się tyczy przestępstw przeciwko mieniu, najczęściej dochodzi do różnego rodzaju kradzieży, rozbojów, oszustw, paserstwa i wymuszeń.

Gdzie popełnia się najwięcej przestępstw?

Jeżeli chodzi o ilość popełnianych przestępstw w poszczególnych polskich miastach, można zauważyć pewną prawidłowość: im większe miasto, tym większa przestępczość. Co za tym idzie, Warszawa przoduje pod względem ilości wykroczeń. W szerszym spojrzeniu na regiony Polski na niechlubne pierwsze miejsce pod względem ilości przestępstw, takich jak kradzieże, rozboje czy pobicia, wysuwa się obszar Śląska i Dolnego Śląska. Wielkopolska jest województwem, w którym odnotowuje się najwięcej przestępstw związanych z narkotykami. Najmniej przestępstw popełnia się w województwach warmińsko-mazurskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Jednakże raporty policji wskazują, że w Polsce jest coraz bezpieczniej – oczywiście nie pod każdym względem. Statystyki pokazują, że maleje ilość procentowa przestępstw z udziałem nieletnich, wykroczeń na drogach. Wynika to nie tylko z mniejszej ilości popełnianych wykroczeń, ale również z większej skuteczności w ujmowaniu sprawców. Niestety, każdy medal ma dwie strony – stróże prawa i organy sądowe stwierdzają więcej przestępstw gospodarczych.

Źródło: http://kancelariaea.pl/uslugi/obsluga-prawna-klientow-indywidualnych/sprawy-karne.html